Piotr Mielecki - strona prywatna

Idź do spisu treści

Menu główne

Witam na mojej prywatnej stronie!

Kilka słów o sobie:

Urodziłem się we Wrocławiu w roku 1961, tu też się uczyłem i studiowałem na Politechnice Wrocławskiej (Wydział Elektroniki, kierunki Technologia Elektronowa oraz Systemy Informatyczne). Doktorat zrobiłem na Wydziale Mechanicznym w kierunku Biomechanika Inżynierska. Z Uczelnią wciąż mam aktywny kontakt jako kontraktowy wykładowca na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Jeśli zaś chodzi o moje zasadnicze działania zawodowe, to skupiają się one wokół budowania i utrzymywania w ruchu rozwiązań teleinformatycznych dedykowanych medycynie.

Mam dość długie doświadczenie
(ponad 25 lat) jeśli chodzi o medyczne zastosowania rozbudowanych systemów elektronicznych i informatycznych. Moim ulubionym polem działania jest medyczna diagnostyka obrazowa, począwszy od różnych metod akwizycji obrazów, poprzez ich przesyłanie i archiwizowanie w systemach klasy PACS, aż po projektowanie komplentych (zintegrowanych) rozwiązań logistycznych określanych jako systemy teleradiologiczne (PACS + RIS + jeszcze coś). Niezwykłym doświadczeniem było rozpoczynać działalność zawodową w połowie lat 1980-tych w roli inżyniera serwisującego aparaturę medyczną, uczyć się klasycznej aparatury rentgenowskiej, następnie pierwszych cyfrowych systemów obrazowania jak Cyfrowa Angiografia Subtrakcyjna (Digital Subtracted Angiography - DSA) czy Tomografia Komputerowa (Computerized Tomography - CT), aż po dzisiejsze, w pełni cyfrowe (hm... może nie wszędzie) obrazowanie medyczne.

W międzyczasie przeprowadziłem nieco prac naukowych związanych z wykorzystaniem Tomografii Komputerowej w badaniach nad strukturami złożonymi z żywej tkanki kostnej oraz implantów (endoprotez). Starałem się przy pomocy symulacji Metodą Elementów Skończonych (Finite Element Analysis - FEA) znaleźć (podobnie, jak jeszcze kilkoro badaczy w tamtych czasach) korelacje gęstości optycznej tkanki dla promieni X, mierzonej w jednostkach Hounsfielda, a parametrami mechanicznymi. Było to już trochę lat temu... Dziś razem z kolegami pracuję raczej nad rzeczami bardziej "praktycznymi", jak np. sieci telemedyczne.

W sprawach pozazawodowych, na ile czas pozwala, gustuję w muzyce (głównie rockowej, trochę jazzu)
i sztukach wizualnych (próbuję trochę fotografować). Interesuję się też raczej wybiórczo historią, głównie historią techniki (np. motoryzacji i lotnictwa).

Projektowanie i programowanie to czynności ludzkie; zapomnij o tym, a wszystko stracisz.
Bjarne Stroustrup

Welcome to my private webpage,

A few words about myself:

I was born in Wroclaw (South-West Poland) in 1961. Here I took Master degrees in Wroclaw University of Technology (Electronic Technology and IT Systems) and Ph. D. degree (Biomechanics). Nowdays I'm still co-operating with Faculty of Computer Science and Management. My proffessional interests are concerned with applications of electronics and IT systems in medicine and telemedicine.

I’ve got long experience (more than 25 years) with medical applications of electronics and IT systems. First of all my favorite playground is medical imaging, starting from different methods of acquisition, through transmitting and storing medical images in PACS systems, up to complete (integrated) logistic solutions in teleradiology (PACS + RIS + something more). It was really unusual experience to start the professional activities in half of 1980-ties as a common field-service engineer, learn about classical x-ray devices, then about first purely digital solutions like DSA (Digital Subtracted Angiography) or CT (Computerized Tomography), up to today’s fully digitized (hm... maybe not everywhere) medical imaging.

In meantime I’ve performed some scientific works on utilization CT technique in studies about living bone - implant structure simulations. I was working with Finite Element Analysis (FEA) tools and was searching (like many others then) for correlations between Hounsfield optical density for x-rays and mechanical parameters, but it was years ago… So today I’m rather working with my colleagues on more "practical" things, like telemedical networks for example.

As far as leisure is concerned... Most of my free time I'm spending listening (and sometimes playing) the music, rock and jazz first of all. I'm also interested in fine arts (visual), photography especially. Some selected historical aspects are also in my area of interests, history of technology (classic cars, airplanes) first of all.

Design and programming are human activities; forget that and all is lost.
Bjarne Stroustrup

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego